Pályázati Felhívás - Dimitrov Próbaterem Centrum

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2023. 09. 28. 23:30

I. Előzmények

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (továbbiakban: „VEB2023”) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A.§ (2) bekezdése szerinti államháztartáson kívüli szervezetként közreműködik a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program (továbbiakban: „EKF Program”) keretében megvalósuló programsorozat létrehozásában. A programsorozat átfogó célja a kulturális kínálat sokszínűségének és európai dimenziójának bővítése, a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítése, valamint a kulturális ágazat teljesítményének, más ágazatokhoz való kapcsolódásának fokozása, és Veszprém, illetve az érintett régió nemzetközi arculatának erősítése.

A fentiekkel összhangban a VEB2023 pályázatot ír ki a Veszprém 131 helyrajzi számon nyilvántartott, 5513 m2 területű, „kivett művelődési központ és udvar” megnevezésű, a természetben a 8200 Veszprém, Dózsa György utca 2. szám alatt található ingatlan (továbbiakban: „Ingatlan”) 1. számú mellékletében megjelölt helyiségeinek bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására a II.4. pontban meghatározott célok megvalósítása, valamint az egyes művészeti területek alkotóközönségként történő együttműködésének támogatása érdekében.

A VEB2023 az Ingatlan kizárólagos tulajdonosának hozzájárulása, azaz Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának 8/2023. (I.19.) számú határozata alapján jogosult a bérleti szerződések megkötésére.

II. A pályázati felhívás részletei

1. Kiíró adatai

Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.

Cégjegyzékszám: 19-10-500277

Adószám: 23701142-2-19

2. Pályázó

A bérleti szerződés kizárólag a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezettel, valamint magánszemélyekkel és egyéni vállalkozókkal köthető meg.

3. Bérelhető területek

Az 1. számú mellékletében megjelölt helyiségek (továbbiakban: „Bérlemény” vagy „Bérlemények”)

4. Hasznosítás célja és módja

A különböző művészeti ágazatok számára kulturális tevékenységek megvalósítása, elsődlegesen próbaterem és stúdió jelleggel (különösen, de nem kizárólagosan zenekari és egyéb próbák, alkotótermek, fényképészet, design, összművészet).

5. Bérlet időtartam

A nyertes pályázóval megkötésre kerülő bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelő határozott időtartam azzal, hogy a bérlet időtartamának utolsó napja 2023. december 31. napja. A határozott időtartam lejártát követően a nyertes pályázók elektronikus úton jelezhetik a bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó szándékukat, amelyről a VEB2023 saját hatáskörben jogosult döntést hozni. A már nyertes pályázók előnyben részesülhetnek

a bérlet időtartamának hosszabbítása kapcsán, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltakat maradéktalanul betartották.

6. Bérleti díjak

A 2. számú mellékletében meghatározottak bruttó díjak, amely tartalmazzák a Bérlemények fűtés, víz, villamosenergia költségeit, illetve a kommunális hulladék elszállítását, az Ingatlan közösen használt részeinek takarítását, folyosó világítását. A VEB2023 fenntartja magának a jogot, hogy a bérleti díj mértékét szerződéshosszabbítás esetén megemelje, amelyről a VEB2023 előzetesen tájékoztatást ad.

7. A nyertes pályázó kötelezettségei

A Bérlő a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a jelen Pályázati Felhívást, annak 3. számú mellékletét képező bérleti szerződésmintát (beleértve annak valamennyi további mellékletét: Házirend, Tűzriadó terv), nyertessége esetére azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és az azokban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartja.

8. A VEB2023 fenntartja magának a jogot, hogy

a) a Pályázati Felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja (amelyről a Pályázati Felhívás közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni);

b) a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ha

• nem érkezett érvényes ajánlat,

• a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

9. A pályázók saját költségükre és kockázatukra vesznek részt a pályázaton, a részvételből eredően semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést a VEB2023-mal szemben, még akkor sem, ha a Pályázati Felhívás módosításra kerül, a Pályázati Felhívás bármilyen okból eredménytelenül zárul, vagy azt a VEB2023 visszavonja.

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!