Utcakép Fejlesztési Program - UTC/4

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2023. 08. 31. 23:30

Jelen felhívás használaton kívüli vagy alulhasznosított, közösségfejlesztésre alkalmas üzlethelységekben, illetve újonnan létrehozott kulturális színtereken megvalósuló projektek támogatását célozza meg, amelyek hiánypótló szolgáltatásaikkal támogatják a kreatív-kulturális közeget, különös tekintettel az EKF Programév legnagyobb létszámot vonzó eseményeire. 

Pályázatot benyújtani két külön altémában lehetséges. Egy pályázó altémánként egy pályázatot nyújthat be.

Jelen pályázati felhívásban kizárólag olyan tevékenység vagy gazdasági funkció támogatható, amely illeszkedik a Veszprém-Balaton 2023 EKF Program céljaihoz és értékeihez. Tételesen: 

 • Közösségépítés: hozzájárul a széttöredezett és egymással nem kommunikáló társadalmi rétegek kapcsolódásához. 
 • Hagyomány: olyan projektek létrejöttét és működését támogatja, amelyek a helyi értékek mentén terveznek fejlesztéseket végrehajtani. 
 • Innováció: piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti kulturális és gazdasági keresletet. 
 • Fenntarthatóság: olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek segítik a régió modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió környezeti és gazdasági érdekeit szolgálják.
 • Nyitottság: erősíti Európa népeinek összetartását. Az európai szabadkereskedelem mintájára működő rendszert hoz létre, amely termékek helyett kulturális javakat áramoltat, ezzel hangsúlyozva saját sokszínűségét, kölcsönösen segítve egymás jobb megértését.
 • Bemutatkozás: lehetőséget kínál a kevéssé ismert területek/művészeti ágak/kreatív termékek bemutatkozására.
 • Bevonás: előmozdítja az adott területen élők aktív szerepvállalását, támogatja a településhez való kötődést. 
 • Mintázat: pozitív példaként szolgálhat más települések kulturális iparának fejlesztéséhez.
Pályázók köre
 • egyéni vállalkozó,
 • gazdasági társaság,
 • civil szervezetek (köztük szövetség és közalapítvány is),
 • állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézmény, 

amennyiben Veszprémben bejegyzett telephellyel vagy székhellyel rendelkezik és megfelel az alábbi feltételeknek:  

 • nincs lejárt köztartozása;  

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A rendezett munkaügyi kapcsolattal kapcsolatos követelményeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-a tartalmazza.  

 • törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül, illetve átláthatóságáról nyilatkozik (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján).    

 • nem áll végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás, adósságrendezési eljárás alatt, illetve felszámolási eljárás nincs ellene folyamatban.  

  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, illetve nem köthető támogatási szerződés azzal, aki   

 • nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,   

 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,   

 • a jogszabályban vagy a jelen felhívásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.  

 • De minimis támogatási jogcím alatt nem nyújtható támogatás az1.számú mellékletben listázott kizárt ágazatok, illetve kizárt tevékenység vonatkozásában.

Altéma 1

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. pályázati felhívással fordul minden olyan elképzelés és kimondottan gazdasági célt is megfogalmazó vállalkozási ötlet felé, amelynek beindítása a város méreteinek és lélekszámának köszönhetően nyilvánvaló kockázatot hordoz magában, egy nyertes támogatási esetén azonban fenntarthatóan és eredményesen képes működni.  Jelen felhívás kizárólag Veszprém történelmi belvárosában használaton kívüli vagy alulhasznosított, közösségfejlesztésre alkalmas üzlethelységekben megvalósuló projektek támogatását célozza, amelyek hiánypótló szolgáltatásaikkal támogatják a kreatív-kulturális közeget. A támogató olyan szolgáltatások beindítását kívánja előmozdítani, amelyek hiányterületekre hoznak megoldást, élénkítik a kulturális és turisztikai forgalmat, erősítik a lokális közösséget, élhetőbbé, szerethetőbbé és színesebbé teszik Veszprém városát. 

Tételesen: 

 • Új turisztikai, vendéglátóipari vagy közösségi/kreatív szolgáltatások indítása.  

 • Ingatlanfelújítás és beruházás révén közösségi-kulturális vagy vendéglátóipari terek megteremtése.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tevékenységekreterületi korlátozás van érvényben: kizárólag Veszprém történelmibelvárosában megvalósuló fejlesztések támogathatók. 

Altéma 2

A VEB2023 Zrt. olyan szolgáltatások beindítását kívánja előmozdítani eszközök beszerzésének támogatásával amelyek az EKF-Program kiemelt helyszínein, a különösen nagy számú közönséget vonzó események során biztosítani képesek ezen rendezvények vendéglátóipari hátterét. A támogató kifejezetten ideiglenes építményben, kitelepülés jelleggel nyújtott, szezonális szolgáltatások bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzését kívánja támogatni, tekintettel a 2023-as programévben megnövekvő turisztikai forgalomra. 

A beszerzésre kerülő eszközök kötelezően az alábbi célok megvalósítását szolgálják: 

 • az EKF-Program nagy tömegeket vonzó rendezvényeinek helyszínén vendéglátóipari szolgáltatás biztosítása, a rendezvények látogatói számára étel és/vagy ital termékek árusítása a pályázó gasztronómiai profiljának megfelelően. 

 • Minimálisan vállalt nyitvatartás: 70 nap (2023. május 01. és 2023. 09. 30. között, a kapcsolódó rendezvények időtartamához illeszkedve) 

 • A telepített vendéglátó szolgáltatás a működés időtartama alatt 1 fix helyszínen működik  

*Az események és helyszíneikről tájékozódni lehet az EKF-applikációban (VEB2023 applikáció) 

 

A Pályázó által a pályázat benyújtásakor működtetett, meglévő működő hely profiljának és színvonalának megfelelő, azonos jellegű tevékenységet kell megvalósítani a beszerzett eszközök felhasználásával.  

A Pályázónak pályázatában be kell mutatnia, mely eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódva tervezi a telepített vendéglátóhely működtetését a helyszín megjelölésével. 

A Pályázónak a kitelepülés vizuális megjelenéséhez kapcsolódó terveket, elképzeléseit be kell mutatnia a Pályázatban.  

Legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig a nyertes Pályázónak be kell mutatni: 

 

 • a szükséges engedélyeket;  
 • megállapodásokat, valamint mindazon dokumentumokat, amelyek bizonyosságot adnak arról, hogy a benyújtott pályázat a szakmai tervnek megfelelő helyen és módon a megfelelő színvonalon meg tud valósulni; 
 • a vállalt nyitvatartási tervet.

Ütemezés és határidők

A Támogatott Tevékenység Időtartama és ütemezése altémánként eltérő. Kérjük, figyelmesen olvassa végig a Pályázati Felhívást >>>>

Pályázati csomag dokumentumai

Amennyiben a felhívás és a mellékletek tanulmányozása után még kérdés merülne fel: [email protected]

A pályázat benyújtásának módja

Pályázat kizárólag online, a Támogató pályázatkezelő felületén keresztül nyújtható be.

Online pályázati folyamat megindításához a felületen először regisztrálni szükséges.

Amennyiben már használta a felületet és van regiszrációja, lépjen be a jelszóval és a felhívások közül válassza ki az UTC/4 kódjelű tételt.

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!